dsc_8726

(31) לצלוח את מערכת הבריאות

אחד מהיתרונות הברורים של מערכת הבריאות הישראלית היא הביטוח הבריאותי הניתן לכלל אזרחיותיה/יה. ועדיין בריאות הינה במידה רבה נגזרת של מעמד חברתי, כלכלי ומגדרי וצליחת מערכת הבריאות מחייבת מידה לא מועטה של ידע ואחריות על גופינו. בריאות האשה נבחנת בפרק מתוך מבט כולל (או הוליסטי) המאגד שני מרכיבים מרכזיים המשולבים זה בזה: ההבדלים הביולוגיים שבין המינים, וההבדלים הנובעים מהיבטים חברתיים, כלכליים, תפקודיים ותרבותיים אשר בשלם נשים, יותר מגברים, נפגשות בקביעות עם מערכות הבריאות. הפרק יכלול מלבד נתונים אודות מצב בריאות הנשים בישראל המעידים על המצב הקיים, מגמות, סוגיות הדורשות הקצאת משאבים, טיפול ועוד גם פילוח מגדרי של "סל הבריאות", עמידה על הטיפול הקיים במסגרת הסל, (נכון לכתיבת הפרק), זכויותינו כמטופלות וחולות, הפנייה למקורות מידע אלטרנטיביים, חסמים בדרך לטיפול הולם הנובעים מגורמים נילווים כגון הטרדה מינית, גזענות או לסבופוביה.

(32) הפוליטיקה של בריאות נשים והתארגנות לקראת שינוי

בריאות היינה מכלול של היבטים פיזיים, רגשיים, חברתיים, מעמדיים וכלכליים, הנגזרים מזכויות אדם בסיסיות. החברה הישראלית היא חברה רב-תרבותית, המורכבת מקבוצות תרבותיות, אתניות ודתיות רבות. פילוח הנתונים הסטטיסטיים בנושא בריאות האשה בישראל מגלה קשר ברור בין מצב בריאותן של נשים לבין מעמדן הכלכלי והחברתי המעצב גם צרכים ייחודיים בהקשר הבריאותי: נשים סובלות יותר מעוני, מאלימות ומאפליה בשוק העבודה, למשל תנאי עבודה קשים יותר ושכר נמוך יותר. השתייכותן לקבוצות מוחלשות נוספות מחריפה את מצבן הבריאותי; הסכסוך הישראלי-פלסטיני מהווה גורם נוסף להגברת אי-שוויון, חרדה, מתח ואלימות. הפרק מעלה סוגיות אלו וסוגיות אחרות הנוגעות לפוליטיקה ובריאות נשים כגון כיצד הטכנולוגיה, ביו טכנולוגיה והגנטיקה מתפתחות וחודרת לגופן של נשים מבלי שניתן עליהן די את הדעת; מה בין פוליטיקה קצרת מועד בכנסת לבין בריאות של נשים היום ומחר? כיצד למשל נקבע סל הבריאות? כיצד נקבע הסל המסובסד? מדוע אין סבסוד של מוצרים בריאים, האם א/נשים החיים בעוני צריכים לאכול רק לחם לבן? מה משמעות ההחלטות הללו לטווח ארוך?; מה הקשר בין השכלה לבריאות נשים?. סוגיות אלו ואחרות אינן נידונות רק מהפן האקדמי, הפרק יעסוק גם בהתארגנות המשותפת לקראת שינוי, תובנות שעלו במהלך הדרך, עצות ועקרונות כמו גם דרכים לגיוס כספים ויצירת לובי.

כתיבת תגובה